Zásady ochrany osobních údajů

dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

________________________________________________________________________

Tato pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů (dále jen „Pravidla“) popisují, které osobní údaje fyzických osob, zejména zákazníků (dále jen „Subjekt údajů“), jsou zpracovávány při činnosti společnosti Karel Slouka, IČ: 06265723 se sídlem Lipovec 247, 679 15 Lipovec  zapsaná v živnostenském rejstříku příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Blansko.(dále jen „Správce“).

Tato Pravidla stanovují druhy osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, když využíváte našich služeb nebo s námi uzavíráte jinou smlouvu, a také způsob, jakým jsou Vaše osobní údaje používány, sdíleny a chráněny.  Najdete zde i vysvětlení možností, které ve vztahu k Vašim osobním údajům máte k dispozici, a jak nás můžete kontaktovat. Tímto Vás tedy níže informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech v souladu s čl. 12 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jen „GDPR“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce je oprávněn předat osobní údaje subjektům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé. Na základě výše uvedeného je Správce oprávněn předat osobní údaje Subjektu údajů následujícím subjektům, popř. kategoriím subjektům, které pro nás zajišťují některé služby a které zaručují vysoký standart ochrany zpracovaných osobních údajů. Jedná se zejména o subjekty poskytující naší společnosti účetní, daňové či právní služby, poskytovatele IT služeb – subjekty poskytující naší Společnosti webhostingové služby, cloudové služby, služby řešení pro hromadné rozesílání e-mailu, poskytovatelé CRM systému, poskytovatelé chatovacích služeb, správce webových stránce, externí reklamní systémy. Osobní údaje nepředáváme či neprodáváme třetím osobám, neposkytujeme je příjemcům do jiných států. V rámci oprávnění stanoveného právními předpisy jsme povinni zpracované osobní údaje poskytnout na základě žádosti státním orgánům, soudům a státem určeným dohledovým orgánům.  

Osobní údaje Subjektu údajů můžou být dále předávány následujícím příjemcům/kategoriím příjemců: dodavatelé Správce, zaměstnanci správce, osoby v jiném smluvním vztahu ke Správci (např. poskytovatelé marketingových a reklamních služeb), finanční instituce a pojišťovny

 1. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce je oprávněn zpracovávat zejména následující osobní údaje Subjektu údajů:

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, fakturační adresa, doručovací adresa, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),
 • popisné údaje (např. bankovní spojení, platební informace či informace o kreditní kartě, historie objednávek),
 • obrázky, fotografie a videa,
 • přihlašovací informace k účtu, včetně jména, pod kterým na internetu Subjekt údajů vystupuje, hesla a jedinečného uživatelského ID,
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany Subjektu údajů (např. použití osobních údajů za účelem personálních řízení, použití osobních údajů za účelem propagace a podobně),
 • osobní nastavení (preference) včetně nastavení v oblasti marketingu a používání cookies ze strany Subjektu údajů,
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy,
 • další osobní údaje, které Subjekt údajů Správci poskytl.
 1. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje Subjektu údajů pro účely:

 • plnění smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady),
 • určení, výkonu nebo obhajobu právních nároků Správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu,
 • další marketingové účely Správce spojené s nabídkou výrobků a služeb; zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách (např. formou zasílání newsletterů, telemarketing); kontaktování za účelem průzkumů trhu a za účelem marketingových výzkumů; kontaktování za účelem přání k Vánocům a Velikonocům nebo jiným svátkům a zasílání slevových poukazů, dárků, apod. a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
 1. ROZSAH A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH

Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pouze v nezbytně nutné rozsahu dle druhu služeb, které vám poskytujeme a v rozsahu stanoveném právními předpisy, kterými jsme při podnikání vázáni. Rozsah osobních údaje zpracovávaných o zákaznících, potencionálních zákaznících, ručitelích a smluvních partnerech vyplývá z právních předpisů upravující uzavírání kupních smluv a smluv o dílo. V ostatních případech zpracováváme pouze ty informace, které nám při komunikaci s naší Společností sdělíte (obvykle jde o e-mailovou adresu), zpracováváme také IP adresu, pokud s námi komunikujete prostřednictvím počítače a vaše uživatelské chování v internetovém prostředí, pokud povolíte ve svém počítači používání cookies. Doba zpracování je dána především právními předpisy vztahujícími se naší podnikatelské činnosti (zejména povinnost prokázat splnění daňových povinností a řádné vedení účetnictví), podle nichž jsme povinni uchovávat dokumenty, na nichž jsou uvedeny vaše osobní údaje. Z tohoto důvodu osobní údaje našich zákazníků, jejich ručitelů či osob, které zajišťují splnění uzavřené smlouvy zpracováváme po 10 let od uzavření poslední smlouvy, potencionálních zákazníků zpracováváme po 5 let od posledního kontaktu, našich smluvních partnerů zpracováváme po 10 let od uzavření poslední smlouvy, účastníků našich soutěží zpracováváme po 5 let od posledního jejich účasti v poslední soutěži, uchazečů o zaměstnání zpracováváme po dobu výběrového řízení + 2 roky, zájemců o naši Společnost zpracováváme po 5 let od posledního kontaktu mezi námi a zájemcem, odběratelů našich newsletterů zpracováváme do doby, než se odhlásí od odebírání příslušného newsletteru.

POUŽÍVÁNÍ COOKIES 

Tento web ke svému provozu používá technologie cookies. Cookies jsou malé soubory, který Váš prohlížeč čte nebo ukládá na Vašem koncovém zařízení. Díky cookies je web schopen zapamatovat si Vaše volby nebo třeba obsah nákupního košíku. 

Podle účelu dělíme cookies do kategorií: 

 • Nezbytně nutné cookies – udržují relaci se serverem a jsou nutné třeba pro přihlašování 
 • Funkční cookies – obsahují Vaše volby a preference (např. jazyk nebo nákupní košík)
 • Analytické a výkonnostní cookies – louží např. pro sledování návštěvnosti webu 
 • marketingové cookies – jsou využívány třeba sociálními sítěmi nebo cílenou reklamou 

Doba platnosti cookies je maximálně 2 roky. 

Zakázat nebo omezit používání cookies můžete změnou nastavení Vašeho prohlížeče, avšak některé funkce webu pak nemusí fungovat správně. Nastavení cookies se u jednotlivých prohlížečů liší.

 1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v provozovnách, pobočkách a sídle Správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. Zpracovateli. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo Subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Automatizované individuální rozhodování ani profilování na základě poskytnutých údajů prováděno nebude. Osobní údaje Subjektů údajů budou předávány do třetích zemí (tj. zemí mimo EU a EHP).

 1. INFORMACE POSKYTOVANÉ SUBJEKTŮM ÚDAJŮ DLE GDPR

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají Subjekty údajů řadu práv, včetně práva požadovat od Správce:

 • přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR),
 • opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR),
 • omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR),
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 21 GDPR),
 • právo na přenositelnost osobních údajů (za podmínek čl. 20 GDPR),
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v těchto Pravidlech.

Zjistí-li nebo domnívá-li se Subjekt údajů, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o vysvětlení a/nebo zjednání nápravy. Žádost je třeba podat písemně zasláním či e-mailu na kontaktní údaje Správce: slouka@paperg.net

Jestliže bude žádost Subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost Subjektu údajů obrátit se přímo na dozorový úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech Republic, +420 234 665 555, www.uoou.cz.

 1. ZÁVĚR

Tato Pravidla Správce se použijí ve vztahu k Subjektům údajů za předpokladu, že nebude mezi třetí osobou a Správcem ujednáno jinak. Správce si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit tato pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na webových stránkách www.paperg.net


Reach to us at hello@paperg.net